Advanced search Advanced search
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki star_border
Session 1 , 03 December 10:00
POLISH COINS SINCE THE SECOND REPUBLIC
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 362
ACCESSORIES 13
PHALERISTICS 7
POLISH COINS FROM II RP 342
Session 2 , 03 December 14:00
POLISH COINS SINCE 1945 | MEDALS
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 337
POLISH COINS SINCE 1945 316
MEDALS 21
Session 3 , 03 December 17:00
COLLECTOR COINS
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 414

Topical Auction No.18 "Coins of the Second and Third Republic"

dashboard
Number of lots
1113
event
Date
03/12/2023, 10:00 CET/Warsaw
gavel
Prices realized
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
About the Auction


Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Sp. z o.o.

  • tel.: +48 71 30 70 111, +48 662 322 000 (banknoty i monety), +48 696 875 000 (monety)
  • mail: [email protected]
  • strona www: SNMW.pl

Media społecznościowe: YouTube | Facebook | Instagram | Opinie 

Sklep numizmatyczny: SklepNumizmatyczny.pl


PRZYJMUJEMY WALORY NA XIII AUKCJĘ PREMIUM!

Terms and Conditions

REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem aukcji jest SALON NUMIZMATYCZNY MATEUSZ WÓJCICKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwiadowców 9, 52-207 Wrocław, KRS 0000977590, NIP: 8992929535, REGON 52243410200000, numer telefonu (+48) 71 30 70 111 oraz (+48) 662 322 000, adres poczty elektronicznej: [email protected] zwany dalej Domem Aukcyjnym.

2. Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny mają charakter aukcji publicznych w rozumieniu art. 2 punkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dom Aukcyjny pełni funkcję sprzedawcy – w odniesieniu do obiektów będących jego własnością lub pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi.

3. Aukcja odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym w na stronie internetowej Domu Aukcyjnego https://snmw.onebid.pl/

4. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu aukcji o czym poinformuje na stronie internetowej https://snmw.onebid.pl/


 

§ 2. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1. Przedmiotem aukcji są monety, medale, banknoty, varia, odznaczenia lub inne przedmioty kolekcjonerskie (dalej: obiekty) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. 

2. Opisy obiektów wraz z ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie https://snmw.onebid.pl/ lub wydanym w formie papierowej. Opisy te mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny do momentu rozpoczęcia licytacji.

3. Wystawione obiekty nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

4. Informacje o obiektach prezentowane w katalogu aukcyjnym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym oraz ich autentyczność z wyłączeniem monet i banknotów posiadających certyfikaty oryginalności i stanu zachowania wystawione i gwarantowane przez firmy numizmatyczne takie jak NGC, PMG i PCGS. W przypadku przedmiotów ogradowanych przez wymienione firmy licytujący przystępujący do aukcji akceptują certyfikaty tych zewnętrznych audytorów. Wszelkie roszczenia i uwagi w zakresie poprawności tych certyfikatów należy kierować do podmiotów, które wydały dany certyfikat autentyczności.

6. Dom Aukcyjny zapewnia, że opisy obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze w oparciu o doświadczenie i wiedzę fachową. Z uwagi na brak możliwości oddania w opisie i na zdjęciach wszystkich cech danego obiektu Dom Aukcyjny zachęca, aby zainteresowani udziałem w aukcji przed jej rozpoczęciem osobiście zapoznali się ze wszystkimi cechami obiektów, w szczególności ze stanem ich zachowania. Obiekty te będą prezentowane w siedzibie Domu Aukcyjnego na co najmniej 7 dni przed aukcją.

7. Informacje o obiektach prezentowane na stronie internetowej https://snmw.onebid.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Wystawione obiekty nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

9. Dom Aukcyjny może wycofać przedmiot aukcji bez podania przyczyny.


 

§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

1. W aukcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, jeżeli przed rozpoczęciem aukcji dokona skutecznego zapisu na aukcję (dalej: Uczestnik). 

2. Zapis może być dokonany w siedzibie Domu Aukcyjnego, a także za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie aukcyjnej działającej pod adresem internetowym https://snmw.onebid.pl/. Zainteresowany może również dokonać zapisu wysyłając na adres poczty elektronicznej  [email protected] stosowną wiadomość wraz z podaniem swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem aukcji.

3. Po dokonaniu skutecznego zapisu na aukcję Uczestnik aukcji otrzymuje od Domu Aukcyjnego limit wydatków powyżej którego nie może licytować. Limit dotyczy wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych obiektów lub dni aukcji. Uczestnik aukcji może wnosić o zmianę limitu wydatków.

4. Dom Aukcyjny może uzależnić dopuszczenie Uczestnika do aukcji lub zmianę limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3 powyżej, od wpłacenia przez Uczestnika określonego wadium które w przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia obiektu. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane Uczestnikowi z zastrzeżeniem § 12 ust. 4. Informację o wysokości wadium oraz terminie i sposobie jego wniesienia Dom Aukcyjny prześle Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej wskazany w procesie zapisu na aukcję. W przypadku wniesienia wadium w walucie obcej Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jego przewalutowaniem.

5. Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Dom Aukcyjny do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tej ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny w przypadkach wskazanych w ustawie zobowiązany jest do identyfikacji osoby upoważnionej do działania w imieniu Uczestnika oraz weryfikacji jej tożsamość i umocowania do działania w jego imieniu, a także do dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. Z tych względów przed sfinalizowaniem transakcji Dom Aukcyjny może wymagać podania informacji zawartych w dokumentach tożsamości zwycięskiego licytanta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać kopie tych dokumentów. Odmowa podania tych danych może stanowić podstawę do anulowania transakcji. 

6. Na mocy art.  59a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (dalej; u.o.z.) Dom Aukcyjny jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej obiektów przyjętych lub oferowanych do zbycia, które cechują się wartościami określonymi w art. 3 pkt 1 u.o.z. tj. reprezentują określoną wartość historyczną, artystyczną lub naukową w stopniu uzasadniającym wystąpienie interesu społecznego w jego zachowaniu bez względu na swój wiek, o ile ich wartość przekracza kwotę 10 000 zł. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny może wymagać od nabywcy  podania dodatkowych danych osobowych i informacji ponad dane wskazane przy zapisie na aukcję.

7. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nie ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jej wypłacalności.  

8. Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert oraz danych osobowych Uczestników aukcji i właścicieli sprzedawanych obiektów.


 

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY

1. Uczestnik dopuszczony do aukcji otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny (dalej: identyfikator). Uczestnik posługuje się identyfikatorem w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać go na każde wezwanie Aukcjonera

2. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia identyfikatora przez osobę trzecią.


 

§ 5. LICYTACJA TELEFONICZNA

1. Uczestnik, który zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązany do wskazania obiektów, które zamierza licytować oraz numeru swojego telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Uczestnik może określić na zleceniu limit, do którego Dom Aukcyjny będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, wówczas w takim wypadku, Dom Aukcyjny uznaje, że zainteresowany oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

2. Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na 24 godziny przed terminem aukcji.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z trudności z dostępem lub brakiem dostępu do sieci telefonicznej będące po stronie Uczestnika, jeżeli nie uda mu się po trzech próbach nawiązać telefonicznego połączenia z Uczestnikiem.


 

§ 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA

1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych przedmiotów aukcji w jego imieniu do kwoty maksymalnej, oznaczonej w zleceniu. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie według postąpień oraz do wysokości określonego limitu ceny.

2. Zlecenie licytacji należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.


 

§ 7. LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

1. Dom Aukcyjny udostępnia zainteresowanym możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet z wykorzystaniem technologii dostępnych w ramach platformy aukcyjnej www.onebid.pl razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na platformie aukcyjnej umieszczonej na stronie internetowej www.onebid.pl

3. Warunkiem koniecznym do udziału w licytacji online jest spełnienie przez zainteresowanego wymagań technicznych określonych w Regulaminie platformy aukcyjnej znajdującego się pod adresem https://onebid.pl/pl/terms 

4. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Uczestnika podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego Uczestnika. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu przez zainteresowanego lub inne problemy techniczne będące po jego stronie.

6. Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali aukcyjnej.

7. Po zakończeniu aukcji Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie na aukcję.


 

§ 8. PRZEBIEG AUKCJI

1. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych. Dom Aukcyjny przyjmuje, że Uczestnik przystępujący do licytacji danego obiektu dokładnie zapoznał się z jego stanem.

2. Licytację prowadzi osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny (dalej Aukcjoner). Decyzje Aukcjonera podjęte w czasie aukcji są ostateczne.

3. Aukcjoner określa postąpienia (zmiany ceny obiektu podczas licytacji) według progów publikowanych na stronie z opisem danego obiektu lub według własnego uznania. Aukcjoner jest uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali aukcyjnej jak i z Internetu czy oferty telefonicznej, rozstrzyga wszelkie spory, wskazuje nabywcę obiektu. 

4. Aukcjoner może, w zależności od zainteresowania obiektem, rozpocząć licytację od ceny wywoławczej lub wyższej.

5. Oferta Uczestnika aukcji jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, jeżeli inny Uczestnik złoży ofertę wyższą i zostanie ona przyjęta przez Aukcjonera, także w sposób dorozumiany  

7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt, cofnąć licytację do wskazanego momentu lub ponownie zaproponować obiekt do licytacji. 

8. Aukcjoner ma prawo nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi ofertami na tej aukcji, przekroczy wysokość limitu wydatków danego Uczestnika. 

9. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje po zatwierdzeniu wylicytowanej ceny (dalej przybicie) o czym Aukcjoner informuje Uczestników licytacji. 

10. Przybicie dokonane przez Aukcjonera jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a zwycięzcą licytacji.


 

§ 9. PŁATNOŚCI

1. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych. 

2. Opłata aukcyjna wynosi 20 % wartości przybicia i zawiera podatek od towarów i usług (VAT)

3. Do opłat dodatkowych zalicza się ewentualne koszty transportu i ubezpieczenia przesyłki.

4. Jeśli w chwilki licytacji obiekt znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 8% podatek VAT o czym Dom Aukcyjny informuje każdorazowo w opisie danej pozycji.

5. Kwota wylicytowana, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

6. Prawo własności wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia. Do chwili zapłaty pełnej ceny nabycia obiekt pozostaje w depozycie Domu Aukcyjnego

7. Zapłata ceny nabycia jest możliwa bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. W przypadku braku otrzymania zapłaty w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Dom Aukcyjny wyśle nabywcy wezwanie do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin na dokonanie zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy.

8. Transakcje płatnicze obsługiwane są przez zewnętrznych operatorów płatności. Akceptowanymi formami płatności są: karta płatnicza, płatności elektroniczne oraz zapłata gotówką z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 12. 

9. Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji należy podać niezbędne dane wymagane przez operatora płatności.

10. Przed dokonaniem płatności należy uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego operatora płatności. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności określają zasady odpowiedzialności operatora płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób. 

11. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny operator płatności może pobierać dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem płatności realizującym daną płatność. 

12. Dom Aukcyjny akceptuje płatności gotówkowe jedynie dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 EURO.

13. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego.

14. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na życzenie licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mają możliwość dokonania wyboru waluty w jakiej chcą licytować spośród walut dostępnych na platformie aukcyjnej.

15. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek bankowy:       

                                                              

a)       dla wpłat złotówkowych

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Spółka z o.o. ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław

Bank Pekao S.A : PL 27 1240 6670 1111 0011 1596 6430 

SWIFT: PKOPPLPW


b)       wpłat walutowych

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Spółka z o.o. ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław

Bank Pekao S.A: 

SWIFT: PKOPPLPW

PL 54 1240 6670 1978 0011 1596 6632 [EURO]

PL 89 1240 6670 1787 0011 1596 6531 [USD]                                                                                                                                                                                                            

 

§ 10. WYDANIE, ODBIÓR, DOSTAWA I PRZECHOWANIE PRZEDMIOTU AUKCJI

1. Wydanie wylicytowanego obiektu nastąpi po zapłacie na rzecz Domu Aukcyjnego pełnej ceny nabycia.

2. Odbiór zakupionego obiektu odbywa się w miejscu przeprowadzania aukcji lub w siedzibie Domu Aukcyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nabywcą szczegółów odbioru.  

3. Na życzenie nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres.

4. W przypadku wysyłki obiektów nabywca ponosi koszty jego dostawy. Może on dokonać wyboru spośród opcji zaproponowanych przez Dom Aukcyjny bądź samodzielnie wskazać sposób dostawy.

5. Dom Aukcyjny może naliczyć dodatkowo opłatę za przechowanie wylicytowanego obiektu w wysokości 5 zł dziennie począwszy od 31 dnia od zakończenia aukcji, jeżeli nie zostanie on w tym czasie odebrany lub zwycięzca aukcji nie opłaci należnego kosztu przesyłki.


 

§ 11. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres poczty elektronicznej [email protected] i powinna zawierać dane nabywcy oraz uzasadnienie. Jeżeli podane w reklamacji informacje są niepełne lub niewystarczające, przed jej rozpatrzeniem Dom Aukcyjny zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

3. Dom Aukcyjny rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzyskania informacji dodatkowych termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez składającego reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, Dom Aukcyjny wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

6. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl 

7. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

8. W przypadku uznania reklamacji, nabywca zobowiązany jest zwrócić obiekt na swój koszt w stanie niezmienionym. Dom Aukcyjny dokona na rzecz nabywcy zwrotu ceny nabycia.


 

§ 12. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Nabywca obiektu będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Domu Aukcyjnego w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny są aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy nabywcom będącym konsumentami, którzy zawarli umowę sprzedaży w drodze aukcji publicznej osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3. Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

4. Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 9 ust. 7 powyżej. W takim przypadku wadium wniesione przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 4 nie podlega zwrotowi


 

§ 13. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość katalogów, stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Domowi Aukcyjnemu i podlegają ochronie prawnej.

2. Żaden podmiot nie jest uprawniony do ich kopiowania, rozpowszechniania, agregowania lub modyfikowania bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.


 

§ 14. OGRANICZENIA PRAWNE

1. Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

2. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na zwycięzcy licytacji. Dom Aukcyjny nie pośredniczy w procedurze uzyskania pozwolenia wskazanego powyżej.

3. Brak uzyskania zezwolenia na wywóz obiektu za granicę nie zwalnia licytanta z obowiązku zapłaty za wylicytowane obiekty.

4. Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.


 

§ 15. DANE OSOBOWE

1. Dom Aukcyjny jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w aukcji.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

1) w celu zawarcia oraz wykonania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w celu obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Aukcyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;

3) w wewnętrznych celach administracyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Domu Aukcyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem;

4) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Domu Aukcyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której Uczestnik jest stroną lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu złożenia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dom Aukcyjny. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Aukcyjnego, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domu Aukcyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Domem Aukcyjnym, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

8. W przypadku uznania, że Dom Aukcyjny przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Dom Aukcyjny ww. celów przetwarzania.

10. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników aukcji zawarto w Obowiązku informacyjnym RODO znajdującym się na stronie internetowej www.sklepnumizmatyczny.pl.


§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin aukcji nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu aukcji a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą nabywcę oraz Dom Aukcyjny.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a nabywcą, jest prawo polskie.


See more expand_more

keyboard_arrow_up