Разширено търсене Разширено търсене
571

100 złotych 1946 -P- PMG 68 EPQ - Unique grade by PMG

PMG 66 EPQ
add Твоята бележка 
Опис на артикула
Състояние: PMG 66 EPQ
Certificate: PMG 1910399-012
Литература: Miłczak 129b

Excpetionally well preserved banknote with the highest and truely unique grade assigned by PMG. Given the printing technique, there is almost a zero chance that a grade 69 will be ever assigned for this particular type of banknote. This is the highest grade for all Polish banknotes from 1945 till 1948. Crystal clean paper, intense original shine and sharp corners and edges. A wonderful piece and a unique opportunity to acquire such a spectacular banknote. 

Аукцион
Aukcja tematyczna SNMW nr. 14
gavel
Дата
19 Юни 2022 CEST/Warsaw
date_range
Начална цена
222 EUR
Състояние
PMG 66 EPQ
Продажна цена
734 EUR
Наддадена сума
330%
Преглеждания: 114 | Любими: 29
Аукцион

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Aukcja tematyczna SNMW nr. 14
Дата
19 Юни 2022 CEST/Warsaw
Протичане на наддаването

Всички позиции ще бъдат предмет на наддаване

Премия за продавача
18.00%
Подбиване на цена
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Правила и условия

 1. The auction is organised by Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ( SN. Mateusz Wójcicki ) ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław Poland EU Taxpayer Identification Number NIP PL 8961351035 
 2. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, who remains anonymous, and on the behalf of the bidders.
 3. Buyer's premium is 12% and will be added to the hammer price. That premium include the VAT under the Margin Scheme, not deductible for the purchase
 4. Participation in the auction is subject to prior registration and acceptance of these terms and conditions.
 5. The auction participant can bid after the registration in auction is granted with the amount of credit for the auction up to this value. After exceed the bidding will be locked.
 6. Customers not known earlier to Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki, who wish to participate in auction, are obliged to pay a safety deposit to S.N. Mateusz Wójcicki bank account in amount of 25% of requested credit. Alternatively customers not known earlier to S.N. Mateusz Wójcicki are obliged to present an identity document ( passport or national identification document ) or at least two references in a form of an invoice from other auction houses in Poland or overseas. S.N. Mateusz Wójcicki may retract from request of paying safety deposit.
 7.  All auctions invoices should be paid within 14 days from the end of the auction. The Organiser has the right to cancel all orders staying unpaid after this time or can start to charge statutory interest.
 8. Lots viewing is available before the auction on appointment in Organiser's office.
 9. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by S.N Mateusz Wójcicki only in writing. 
 10. The authenticity of all auction's items is guaranteed, unless otherwise stated in the description of the particular item.
 11. The items are knocked down after the highest bid has been called fot the third time. The auction participant who has offered the knocked down price becomes the buyer of that item. In case of doubts about the course of bidding of an item, the Organizer has the right to repeat the auction.
 12. Items with amount over 16.000 PLN ( aprox. 3600€ )  can be taken outside of Poland only after receiving official permission for exportation
 13. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.
 14. Obtaining a permission for exportation is the buyer's responsibility.
 15. The auction is conducted in polish zlotys (PLN). The organizer accepts the payments of the equivalent the PLN amount in EURO or USD at the agreed-on exchange rate.
 16. The preferred method of payment is bank transfer on Organiser's accounts as follow:  

  Account owner : Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9  52-207 Wrocław Poland 
  Bank's name : Bank Pekao    SWIFT/BIC :  PKOPPLPW
  IBAN  PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532  ( PLN )

  Bank's name :  Alior Bank       SWIFT/BIC: ALBPPLPW
  IBAN  PL 08 2490 1057 0000 9902 5150 3222  ( EURO )
  IBAN  PL 61 2490 1057 0000 9901 5150 3222  ( USD )                                                                                                                                                                                
                                     
 17. The Organiser accepts also cash payments up to the amounts of 15.000 € or its equal in other currencies.
 18. Pick up or shipping of the auction items:                                                                                                                                                                                                              
  1. Purchased items will be handed over to the buyer, or to the person authorized by him, upon receipt by the Organizer of the full amount due.
  2. Purchased items can be picked up directly from the Organiser's office by prior arrangement with the Organizer for pickup details.
  3. After receiving payment, purchased items will be shipped to the buyer within 10 business days. It will be delivered by Pocztex. 
  4. Domestic shipping (on the polish address) is free of charges for purchases over 3.000 PLN. It will be delivered by Pocztex.
  5. Domestic shipping (on the polish address) for the purchases below 3.000 PLN cost 14 PLN and is paid by Buyer. It will be delivered by Pocztex.
  6. Worldwide shipping is calculated each time individually, on request. It will be delivered by Pocztex EMS.
  7. Buyer accepts and understands the terms and conditions of Pocztex and EMS delivery service available at  www.pocztex.pl                                                                                                                                         
 19. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This free translation has been made only as a guidance.
 20. The District Court in Wrocław has jurisdiction in case of any litigations.

REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.         Organizatorem aukcji jest Mateusz Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki, ul. Zwiadowców 9, 52-207 Wrocław, NIP 8961351035, REGON 36462935, numer telefonu (+48) 71 30 70 111 oraz (+48) 662 322 000, adres poczty elektronicznej: [email protected] zwany dalej Domem Aukcyjnym.

2.         Aukcja odbędzie się we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanym w katalogu i zgodnie z prezentowanym na stronie internetowej Domu Aukcyjnego aukcje.snmw.pl. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, który jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.

3.         Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu aukcji o czym poinformuje na stronie internetowej aukcje.snmw.pl

 

§ 2. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1.         Przedmiotem aukcji są monety, medale, banknoty, varia, odznaczenia lub inne przedmioty kolekcjonerskie (dalej: walory) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli.

2.         Wystawione walory nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3.         Opisy walorów wraz z ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie aukcje.snmw.pl/pl/index lub wydanym w formie papierowej. Opisy te mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny do momentu rozpoczęcia licytacji.

4.         Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech walorów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym oraz ich autentyczność z wyłączeniem monet i banknotów posiadających certyfikaty oryginalności i stanu zachowania wystawione i gwarantowane przez firmy numizmatyczne takie jak NGC, PMG i PCGS. W przypadku przedmiotów ogradowanych przez wymienione firmy licytujący przystępujący do aukcji akceptują certyfikaty tych zewnętrznych audytorów. Wszelkie roszczenia i uwagi w zakresie poprawności tych certyfikatów należy kierować do podmiotów, które wydały dany certyfikat autentyczności.

5.         Z uwagi na brak możliwości oddania wszystkich cech danego waloru w katalogu Dom Aukcyjny zachęca zainteresowanych do osobistego zapoznania się z ich stanem przed rozpoczęciem aukcji.

6.         Dom Aukcyjny nie podnosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych walorów, jak również za ich wady prawne.

7.         Dom Aukcyjny może wycofać przedmiot aukcji bez podania przyczyny.

 

§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

1.         Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, jeżeli przed ogłoszonym terminem aukcji dokonaj skutecznego zapisu na aukcję.

2.         Zapis może być dokonany w siedzibie Domu Aukcyjnego, a także za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie aukcyjnej działającej pod adresem internetowym aukcje.snmw.pl/pl/index  Zainteresowany może również dokonać zapisu wysyłając na adres poczty elektronicznej [email protected] stosowną wiadomość wraz z podaniem swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, najpóźniej na 60 minut przed planowanym rozpoczęciem aukcji.

3.         Uczestnik aukcji otrzymuje limit wydatków powyżej którego nie może licytować. Limit dotyczy wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych walorów lub dni aukcji.

4.         Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od wpłacenia określonego wadium.

5.         Wadium, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest zaliczane na poczet ceny nabycia waloru w przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane Uczestnikowi z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 zd. 2.

6.         Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Dom Aukcyjny do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tejże ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny przed sfinalizowaniem transakcji może wymagać od Uczestnika podania dodatkowych danych osobowych i informacji ponad dane wskazane przy zapisie na aukcję.

7.         Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jej wypłacalności.  

8.         Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert oraz danych osobowych Uczestników aukcji i właścicieli sprzedawanych walorów

 

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY

1.         Uczestnik dopuszczony do aukcji otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny. Uczestnik posługuje się identyfikatorem w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać go na każde wezwanie Aukcjonera.

2.         Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia identyfikatora przez osobę trzecią.

 

§ 5. LICYTACJA TELEFONICZNA

1.         Uczestnik, który zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania walorów, które zamierza licytować oraz numeru swojego telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Uczestnik może określić na zleceniu limit, do którego Dom Aukcyjny będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, wówczas w takim wypadku, Dom Aukcyjny uznaje, że zainteresowany oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

2.         Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na 1 dzień  przed terminem aukcji.

3.         Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z trudności z dostępem lub brakiem dostępu do sieci telefonicznej będące po stronie Uczestnika, jeżeli nie uda mu się po trzech próbach nawiązać telefonicznego połączenia z Uczestnikiem.

 

§ 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA

1.         Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych przedmiotów aukcji w jego imieniu do kwoty maksymalnej, oznaczonej w zleceniu. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie według postąpień oraz do wysokości określonego limitu ceny.

2.         Zlecenie licytacji należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.

 

 

§ 7. LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

1.         Dom Aukcyjny udostępnia zainteresowanym możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2.         Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na platformie aukcyjnej umieszczonej na stronie internetowej www.onebid.pl.

3.         Warunkiem koniecznym do udziału w licytacji online jest spełnienie przez zainteresowanego wymagań technicznych określonych w Regulaminie platformy aukcyjnej znajdującego się pod adresem https://onebid.pl/pl/terms

4.         Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego licytanta podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego licytanta. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

5.         Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu przez zainteresowanego lub inne problemy techniczne będące po jego stronie.

6.         Przystępując do licytacji licytant poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego waloru i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali aukcyjnej.             

7.         Po zakończeniu aukcji, uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie na aukcję.

 

§ 8. PRZEBIEG AUKCJI

1.         Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych.

2.         Licytację prowadzi osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny (dalej Aukcjoner). Decyzje Aukcjonera podjęte w czasie aukcji są ostateczne.

3.         Aukcjoner określa postąpienia (zmiany ceny waloru podczas licytacji) według progów publikowanych w katalogu na stronie danego waloru lub według własnego uznania. Jest on uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali aukcyjnej jak i z Internetu czy oferty telefonicznej, rozstrzyga wszelkie spory, wskazuje nabywcę waloru.

4.         Aukcjoner może, w zależności od zainteresowania walorem, rozpocząć licytację od ceny wywoławczej niższej lub wyższej od ceny zawartej w katalogu.

5.         Oferta Uczestnika aukcji jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

6.         Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, jeżeli inny Uczestnik złoży ofertę wyższą i zostanie ona przyjęta przez Aukcjonera, także w sposób dorozumiany 

7.         Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać walor, cofnąć licytację do wskazanego momentu lub ponownie zaproponować walor do licytacji.

8.         Aukcjoner ma prawo nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi ofertami na tej aukcji, przekroczy wysokość limitu wydatków danego Uczestnika.

9.         Zakończenie licytacji danego waloru następuje po zatwierdzeniu wylicytowanej ceny (dalej przybicie) o czym Aukcjoner informuje Uczestników licytacji.

10.      Przybicie dokonane przez Aukcjonera jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a zwycięzcą licytacji.

 

§ 9. PŁATNOŚCI

1.         Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych.

2.         Opłata aukcyjna wynosi 18 % ceny nabycia i zawiera podatek od towarów i usług (VAT)

3.         Do opłat dodatkowych zalicza się ewentualne koszty transportu i ubezpieczenia przesyłki.

4.         Jeśli w chwilki licytacji walor znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 8% podatek VAT.

5.         Kwota wylicytowana, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

6.         Zapłata ceny nabycia jest możliwa bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Akceptowanymi formami płatności są: płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub systemem PayPal.

7.         Dom Aukcyjny akceptuje płatności gotówkowe jedynie dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 EURO.

8.         W przypadku płatności elektronicznych za pośrednictwem systemu PayPal cenę nabycia należy powiększyć o 5,5% tytułem opłaty transakcyjnej operatora płatności.

9.         W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego.

10.      Prawo własności przedmiotu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.

11.      Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na życzenie licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach.

12.      Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek bankowy:                                     

a)       dla wpłat złotówkowych

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław

Bank Pekao S.A : PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532

b)       wpłat walutowych

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław

Bank : Alior Bank SWIFT/BIC: ALBPPLPW

PL 89 2490 0005 0000 4600 4772 2242 [EURO]

PL 58 2490 0005 0000 4600 3425 4253 [USD]                                                                                                                                                                                                            

 

§ 10. ODBIÓR LUB DOSTAWA PRZEDMIOTU AUKCJI

1.         Odbiór zakupionych walorów odbywa się w miejscu przeprowadzania aukcji lub w siedzibie Domu Aukcyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nabywcą szczegółów odbioru. 

2.         Na życzenie nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać walor pod wskazany przez niego adres.

3.         W przypadku wysyłki waloru nabywca ponosi koszty jego dostawy. Może on dokonać wyboru spośród opcji zaproponowanych przez Dom Aukcyjny bądź samodzielnie wskazać sposób dostawy.

 

§ 11. REKLAMACJE

1.         Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.         Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.         Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i powinna zawierać dane nabywcy oraz uzasadnienie.

4.         W przypadku uznania reklamacji, nabywca zobowiązany jest zwrócić walor na swój koszt w stanie niezmienionym. Dom Aukcyjny dokona na rzecz nabywcy zwrotu kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej.

 

§ 12. PRAWO ODSTĄPIENIA

1.         Nabywca waloru będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Domu Aukcyjnego w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.         Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny są aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy Nabywcom będącym konsumentami, którzy zawarli umowę sprzedaży w drodze aukcji publicznej osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.         Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

4.         Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 9 ust. 6 powyżej. W takim przypadku wadium wniesione przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 5 nie podlega zwrotowi.

 

§ 13. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć,  ilustracji  i tekstów związanych z walorem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

 

§ 14. OGRANICZENIA PRAWNE

1.         Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

2.         Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na zwycięzcy licytacji. Dom Aukcyjny nie pośredniczy w procedurze uzyskania pozwolenia wskazanego powyżej.

3.         Brak uzyskania zezwolenia na wywóz waloru za granicę nie zwalnia licytanta z obowiązku zapłaty za zakupione waloru.

4.         Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.

 

§ 15. DANE OSOBOWE

1.         Dom Aukcyjny jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w aukcji.

2.         Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”.

3.         Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników aukcji zawarto w Obowiązku informacyjnym RODO znajdującym się na stronie internetowej www.sklepnumizmatyczny.pl.

 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Regulamin aukcji nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu aukcji a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.         Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.         W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą nabywcę oraz Dom Aukcyjny.

4.         Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a nabywcą, jest prawo polskie.


За аукциона

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Media społecznościowe: YouTube | Facebook | Instagram

Sklep numizmatyczny: SklepNumizmatyczny.pl

AUKCJA OTWARTA DO LICYTACJI!


"Notafilistyka krajowa i Monety polskie od II RP"

FAQ
За продавача
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
Контакт
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Sp. z o.o.
room
Zwiadowców 9
52-207 Wrocław
phone
+48 71 30 70 111
Работно време
Понеделник
09:30 - 17:00
Вторник
09:30 - 17:00
Сряда
09:30 - 17:00
Четвъртък
09:30 - 17:00
Петък
09:30 - 17:00
Петък
Затворено
Неделя
Затворено
keyboard_arrow_up